Võlgu jäämise etapid

Kõige suuremaks probleemiks on meil salaalkohol ehk kas illegaalselt valmistatud või illegaalselt mujal valmistatud ning Eestisse sissetoodud ebakvaliteetne alkohol. Stalnuhhin Aitäh, härra juhataja! Lugupeetud kolleegid! Kõik on nagu tavaliselt, sõnad keeratakse pahupidi, nii nagu ühele või teisele sobib. Mis puudutab Nordika maja, siis ei saa ma praegu teie järeldustega nõustuda ega neid ka ümber lükata, kuid kahtlemata väärib see tehing eraldi tähelepanu. Ja on täiesti mõistetav, et nii avalikkus kui ka poliitikud, loomulikult ka opositsioon, tunnevad selle vastu suurt huvi. Arvan, et praegu need, kes otsustavad meie pääsu NATO-sse, väga tõsiselt kaaluvad, kas saab usaldada sellist peaministrit, kes kaitseväes selliste võtetega tegutseb. Reiljan Aitäh, härra Jürgenson! Te olete siin isamaalise süüdimatuse kehastus ja etendate märtri rolli ka, kuigi kahju, mida teete Eesti rahvale, on väga suur ja selle mõju pikaajaline.

Finantsalane sügiskonverents: VÕLGADE JUHTIMINE - Addenda

. Tõesti, endal te teetegi elu paremaks, Eesti rahvas sellest veel aru ei saa. Mis puutub minu informeerimisse olukorrast enne seda visiiti, siis sain vastavat informatsiooni piisavalt maavalitsusest ning ka kohapealt ettevõtjate käest. Olukorras, kus ministeeriumi kasutada olev ressurss on piiratud, tuleb teha valikuid. Reiljan Aitäh, härra esimees! Härra ettekandja! Vaatame siis seda kontrollitegevust eraldi. Loomulikult heidab niisuguse kahtlase taustaga isiku mitteametlik figureerimine nii tõsistes ärioperatsioonides, nagu seda on Eesti Raudtee erastamine, väga tugevat varju ka sellele institutsioonile, kellega ta koos ringi käib. Härra minister, tänan! Riigikogu liikmetel rohkem küsimusi ei ole. Tänan! Koit Pikaro, palun teine küsimus! Tänan, härra esimees! Härra Jürgenson! Ma läheksin globaalprobleemide juurest väiksemate tehniliste küsimuste juurde. Tegu on ühtemoodi ebaeetiline ja inimvihkajalik, kui nii saab väljenduda, aga minu arvates on see täpne väljend toimunu kohta, sest tegemist on ilmselgelt viha õhutamisega, mitte katsega viha õhutada, vaid just nimelt vihkamise õhutamisega. Loomulikult käsitleb programm ka kutseharidussüsteemi täiustamist ning täiendusõppe võimaluste tagamist täiskasvanutele ja samuti aktiivseid tööturumeetmeid. Aga varasematest tähelepanu juhtimistest pole piisavalt hoolitud. Nad peaksid ise aru saama, et olukord on kontrolli alt täiesti väljas, ka peaminister peaks sellest aru saama. On oluline, et väga suure panuse monumendi taastamisel andsid annetused ja abi Rootsi Kuningriigilt. Ausalt öeldes on need olnud sellised haledad vastused puskari pruukimise ja reklaami õigustamiseks. Sarnaselt teiste Euroopa riikidega jätkab Eesti Bologna deklaratsioonist tulenevate Euroopa ühist kõrgharidusruumi loovate võimaluste ja kohustuste kohandamist meie oludele. Tööpuudus Eestis on väga suur probleem, nagu ma olen siin kõnetoolis öelnud. Samas ei seostu see selgitus eelmise küsimuse vastuses esitatud põhjustel mitte mingil moel valitsuse rabamatkaga. Reiljan Aitäh, härra esimees! Härra riigikontrolör! Te esitasite väga palju huvitavaid andmeid. Raplamaa maakonnalehes ilmunud artiklis küsib kodanik Paal, kust kohast saaks puskarit osta. Et kogu selle epopöa lõpp nii kurb võib olla, ei osanud asjaosalised muidugi ise arvata. Aitäh! Tänan, Aimar Altosaar! Järgmisena kolleeg Arvo Sirendi, Koonderakonna fraktsiooni volitatud esindaja, kõne puldist. Toivo Jürgensoni vastused ei ole küsijaid rahuldanud. See tähendab, et tähelepanu all on kultuuriruum tervikuna, sest kõige tundlikumad ja samas kõige nõrgemalt kaitstud ongi seni olnud kultuuriinvesteeringud. Ka ajakirjandus on viimasel ajal välja toonud asjaolu, et tegemist võis olla blufiga või rahapesuga, kuigi meil on siin ratifitseeritud rahapesu tõkestamise konventsioon ja vastav seaduski vastu võetud. Rääkides kehtestatud piirmäärade järgimisest, tuleb öelda, et tegevuskulude ja kasumi piirmäärade järgimisega on peaaegu kõigil kindlustusandjatel olnud probleeme.

Siin ongi vastus teie küsimusele. Pärast seda, kui president on ettekandega tutvunud, avalikustatakse ettekanne nii Presidendi Kantselei kui ka kaitsejõudude koduleheküljel Internetis. Aitäh! Ma saan aru, et see küsimus puudutas Riigikontrolli läbiviidud kontrollimise efektiivsust või üldse kontrollimise efektiivsust. Aga tegelikult on ikkagi ju selgelt aru saada, et ka nemad on tunnistanud erastamise ebaõnnestunuks. Seda raha on tõepoolest reaalväärtuses vähendatud. Aitäh! Mul on veel mõned põhjendused, kui te lubate. Me oleme täiesti veendunud, et AS Eesti Raudtee erastamine on untsu läinud, nii nagu teiegi, ma saan aru, olete sellest aru saanud. Teie moodustatud komisjonil oli võimalus valida, kellele litsentsi väljaandmise õigus anda. Aga ma kardan, et nende vastastikuste tsiteeringute jaoks jääb meil ka tänane arupärimise aeg natuke lühikeseks. Kindlustusinspektsiooni andmetel on oluliselt vähenenud ka kaebused liikluskindlustusega tegelevate seltside tegevuse kohta. Täna väitsite, et oli kaks laskevooru ja kummaski laskevoorus kaitseväelased ei osalenud, seega ei osalenud neis ka kapten Tamm. Aitäh! Suur tänu! Harri Õunapuu, palun! H. Kohtumisel sain Narva linnapealt väga selge kinnituse ja lubaduse Narva Linnavalitsuse kava kohta selgitada välja, miks viivitati narkomaania ennetustegevuseks eraldatud raha kasutamisega. Ma ei tea, kas see on nüüd selle tegevuse juriidiline või ajalooline tähendus. SmsMoney. See on ka nende töö ja ülesanne. Neid kindlustusseltse on neli. Erastamisagentuuri nõukogu lähtus enda kindlaks määratud kriteeriumidest, et kõige kõrgem pakkumine tuleb tõepoolest tunnistada kõige paremaks, sest muude näitajate poolest olid pakkumised enam-vähem võrreldavad. Esiteks, parlament ju praegu menetleb finantsinspektsiooni küsimust, mis võib anda sellele teatud lahenduse. Üks täpsustus kolmapäevase päevakorra kohta, milles on seitse päevakorrapunkti. Kaitseväelaseks muutub reservväelane alles õppekogunemisele kutsumise korral. Toivo Jürgenson ei ole raudtee erastamise eest vastutava ministrina taganud Eesti Erastamisagentuurile adekvaatset ega piisavat informatsiooni. See käib nii alkoholi tarvitamise kui püssilaskmise kohta. Seda tehakse reformi sildi all. Nüüd veelgi konkreetsem vastus teie küsimusele. Koit Pikaro, palun! Tänan, härra esimees! Mul on protseduuriline küsimus. Sirendi Suur tänu! See Bologna deklaratsioon on muidugi hea asi, aga siin Eestis tehakse veidraid asju. Nii et erastamine ei tohi toimuda mis tahes hinna eest eesmärgina omaette, vaid just nimelt neid kriteeriume arvestades, milles me oleme siin kokku leppinud. Pumppüssi esitlus ei olnud korraldatud kaitseväelaste teenistuskohustuste raames. Nüüd aga läks asi ootamatult keerulisemaks. Väga suur skandaal oleks ja väga tõsiseid etteheiteid tuleks esitada siis, kui riik sõlmiks lepingu, arvestamata neid põhimõtteid, mis on paika pandud, ja kui ta ise muudaks mängureegleid, mis ta erastamise eel on kehtestanud. Käesoleval aastal on Kultuuriministeeriumile laekunud poole miljardi krooni ulatuses taotlusi mitmesuguste projektide finantseerimiseks ja investeeringuteks. Selgus tõepoolest, et keegi talle neid volitusi andnud ei olnud, ei riigi, ei kohaliku omavalitsuse tasandil. Selgus ka see, miks selline ebaloogiline asi toimub ja miks ülikoolid siin sellist omapärast initsiatiivi ilmutavad. Paraku ei mõju ta meie NATO-sse pääsule kuidagi. Mul oli võimalus tutvuda mõne selle nõustaja koostatud dokumendiga, ühte nimetati äriplaaniks, see oli kirja pandud kolmanda kursuse tudengi töö tasemel. Tänan! Liina Tõnisson, palun teine küsimus! L. Arupärimisele vastates te nimetasite mitu asja, sealhulgas pakkuja tausta kontrolli, mida GIBB Ltd ei teinud ja mida ta lepingu järgi ei pidanud tegema. Ühelt poolt tulistas härra Tross oma isiklikust püstolist, teiselt poolt tulistati pumppüssist. Selliste suurte vahede puhul tekib tavaliselt alati kahtlus, kas tegemist on ikka õige projektiga, õigete rahadega ja kas ei ole pakutud väga suurt vaheltkasu. Nii on valitsus asunud alkoholitarbimist massiivselt reklaamima, sealjuures puskari tootmist legaliseerima. Tegemist on kindlasti inimesega, kes on ennast pühendanud sellele tänuväärsele tegevusele. See otsus, lugupeetud Riigikogu, tuleb teha ilmselt siin saalis vastavalt sellele, kuidas Riigikogu otsustab. See oli üks Eesti suurimaid kirikuid.

Pullerits: Kas konkurentidel on veel lootust, et tulen.

. Sel ajastul esitati parempoolsuse sildi all korduvalt kõikelubavat anarhiat, propageeriti nii narkootikumide tarvitamist, vahendamist kui ka tootmist. Laenu firmad raha kiirelt internetist. Minul isiklikult on küll täiesti ükskõik, kas nad said pihta või ei saanud. Vastavalt sellele seadusele nimetab Riigikogu kolm, Vabariigi Valitsus kolm ja Eesti Teaduste Akadeemia kolm nõukogu liiget. Aga nagu ma aru sain, märkisite te praegu oma arvamust tõendades ära mitu artiklit eri ajalehtedes, kusjuures inimesed, kes seal arvamust avaldasid, olid need, kes otseselt sellest rahast sõltuvad, kes ei vastuta selle raha eest - vastutab linnavalitsus. Arusaamatuks jäi ainult, et kelle huvides tuli siis ikkagi raudtee iga hinna eest maha müüa. Esimene suur investeering on regiooni tegelikult ka tulnud. Teatavasti ei ole n-ö puskariprobleemi käes vaevelnud mitte ainult see valitsus, vaid ka eelmine valitsus, kui Setumaal toimus lausa kodupuskarite konkurss, kus osalesid tollased ministrid ja kus seda avalikult tarbiti. Sirendi Suur tänu, härra juhataja! Lugupeetud Riigikogu oma väga väikses koosseisus! Ma saan aru küll: ministeerium on huvitatud sellest, et haridust saaks anda võimalikult odavalt. Kindlasti on võitlus salaalkoholi vastu ka üks neid suundi, milles Vabariigi Valitsus kavatseb väga tõsiselt tegutseda, nii nagu seda on olnud võitlus piraatluse vastu. Kahjuks on nad viimase kahe aasta jooksul leidnud argumente oma väite tõestuseks. Te saate aru, et siin on kohustused risti-rästi, mistõttu tõenäoliselt on väga raske neid erapooletult täita. Palun! Lugupeetud juhataja! Lugupeetud arupärijad! Ega me üldiselt päris suurele üksmeelele selles, mida võiks teha, tulnuks teha ja saaks teha, siin saalis ei jõuagi. Jah, ma palun vabandust, et ma liiga kiiresti meie arutelusse sekkusin. Edelaraudtee puhul teatate, et te ei tühista erastamislepingut sellepärast, et erastaja on nüüd lõpuks andnud teile selged lubadused. Nende ettevõtete riigi omandusse jätmise või erastamise otsustanuks ainuüksi seadusandja. Oma kogemustest julgen väita, et pumppüss on lahingurelv, mis on mõeldud purustamiseks, rünnaku tõrjumiseks või äärmisel juhul jahipidamiseks. Ka siin ei teki heale tavale omast kohustuste lahusust. Tänan! Kolleeg Villu Reiljan. Kuna asjatundjate komisjonil on õigus kaasata eksperte, siis praegu toimuvadki läbirääkimised ekspertidega. Ma loeksin erastamisprotsessi ebaõnnestunuks juhtumil, kui riik sõlmiks lepingu pakkujaga, kelle tingimused ei vasta riiklikult seatud tingimustele - alles siis saaks öelda, et erastamine on lõppenud fiaskoga. Enne demonstratsioonlaskmisi selgitas kapten Tamm ohutustehnikanõudeid. Sätestatud on kohustus, et viina tootev või importiv isik teatab alkoholiregistrile tema poolt eelmisel kuul turule lastud viina kogused tema enda ettevõtete ning samuti teiste ettevõtjate kohta. Tulirelvi ja laskemoona väljastab allüksuse korrapidaja ainult allüksuse ülema või tema asetäitja käsul. Aga nüüd teie konkreetsete küsimuste juurde, nii nagu te need oma sõnavõtu lõpus esitasite. Ei ole ju vaja ei masinaid, seadmeid ega tehnoloogiat, ütleme, filosoofile, teoloogile, ajaloolasele, keeleteadlasele, võib-olla ka mitte bioloogile jt. Bologna deklaratsioonis on fikseeritud, et väljakuulutatud eesmärkideni tuleks jõuda lähemas perspektiivis, kuid igal juhul kümne aasta jooksul. Võlgu jäämise etapid. Ja nagu tänaseks on selgunud, on eeskätt riigi transpordipoliitika ja erastamispoliitika viinud selleni, et ainuüksi reisirongiliikluse sulgemise tagajärjel jäävad mitmes Eesti piirkonnas sajad inimesed tööta. Võib-olla oli nii, aga kasutades ajakirjanike väljendit, et kolm asotsiaali välimusega meest pruukisid metsa all alkoholi, on ühiskond sellega oma hinnangu valitsusliikmetele andnud. Seda suhtumist on ilmselt võimalik ka riiklikult mõjutada, muidu me sellest täna siin ei räägiks. Konkursitulemused on ka teada. Sellisel juhul, austatud Riigikogu, asume otsuse eelnõu lõpphääletusele

Märkused