Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta

Teenuse kasutaja nõustub, et Maanteeamet teeb seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks tema kohta päringu isikut tõendavate dokumentide andmekogusse foto ja allkirja kujutise saamiseks ja tervise infosüsteemi mootorsõidukijuhi tervisetõendi andmete saamiseks. Võiks öelda et kasutatud auto ostmine on natukene nagu loto." "Kasuttud sõidukit ostes on esmatähtis hind, kuid hind sõltub väga paljudest elementidest. Kokkuleppe mittesaavutamisel nimetatud viisil lahendatakse vaidlused kohtus Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Vali parim 1100 euro väärtuses kiirlaen 2 aastaks. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas saab teostada ameti poolt pakutavaid avalikke teenuseid vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Teenuse kasutaja kinnitab, et ta on teadlik kohustusest esitada üksnes tõeseid andmeid õigeaegselt ning õigusaktidega kehtestatud tingimustel ja korras. Käesolevate üldtingimustega võetud kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest vastutavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras. Tervise infosüsteemi teeb Maanteeamet päringu ka juhul, kui teenuse kasutaja on teinud päringu oma tervisetõendi andmete saamiseks. Maanteeamet kohustub töötlema teenuse kasutaja isikuandmeid vastavalt isikuandmete kaitse seadusele ja mitte edastama neid kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui õigusaktidega sätestatakse teisiti. Kolm lihtsat nippi, kuidas oma aega paremini planeerida. Maanteeametil on õigus kontrollida esitatud andmete õigsust enne registrikande tegemist, tehes vajadusel järelepärimisi või muul mistahes viisil, samuti nõuda teenuse kasutajalt täiendavate dokumentide või andmete esitamist. Teenuse kasutaja on teadlik, et Maanteeametil on õigus esitada tema kohta päringuid ja saada andmeid seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks ka karistusregistrist, rahvastikuregistrist ja teistest riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest. Teenuse kasutajal on õigus kasutada Maanteeameti e-teenindust kooskõlas käesolevate üldtingimuste ja Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta.

Teenuse kasutaja on teadlik ja kinnitab, et Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumendid omavad teenuse kasutaja või tema esindaja poolt omakäeliselt allkirjastatud dokumentidega võrdset õiguslikku jõudu. Tagasiside ja hinnangud Mida meist meedias räägitakse "Igakord, kui soetad kasutatud auto, on olemas oht, et sõidukil on veel väljlöömata vead, mille võid avastada alles pikema perioodi vältel. Sõiduki taustakontroll ehk enne kontrolli, siis osta. Selline tegevus toob kaasa vastutuse. Teenuse kasutaja kohustub Maanteeameti e-teeninduse keskkonda sisestama oma telefoninumbri ja e-posti aadressi. Maanteeameti e-teeninduse keskkonna sisu ja tarkvara on kaitstud õigusaktidega. Maanteeametil on õigus teha muudatusi Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas ilma sellest teenuse kasutajat teavitamata. Teenuse kasutaja kohustub kasutama Maanteeameti e-teeninduse keskkonda üksnes õigusaktidele ja headele kommetele vastavatel eesmärkidel. Teenuse kasutaja tuvastamine toimub isikukoodi abil ID-kaardi, mobiil-ID, X-tee või Maanteeameti poolt aktsepteeritud panga isikutuvastamise teenust kasutades. Maanteeametil on õigus kuni õigete dokumentide või andmete esitamiseni peatada taotluse läbivaatamise menetlus ja keelduda taotletava registrikande tegemisest. Kui Maanteeametil tekib kahtlus teenuse kasutaja poolt esitatud dokumentide või andmete õigsuses, on Maanteeametil õigus edastada dokumente kontrollimiseks pädevale riigiasutusele, samuti nõuda teenuse kasutajalt õigete dokumentide või andmete esitamist. Käesolevate üldtingimuste alusel tekkinud vaidlused lahendavad teenuse kasutaja ja Maanteeamet läbirääkimiste teel. Maanteeameti e-teeninduse keskkond on Maanteeameti omand ja see on kaitstud õigusaktidega. Maanteeameti e-teeninduse keskkonnas olevaid eespool nimetatud andmeid ei ole lubatud kopeerida, paljundada, edasi anda ega mingil muul viisil kasutada ilma Maanteeameti kirjaliku nõusolekuta. Maanteeametil on kohustus säilitada teenuse kasutaja poolt e-teeninduse keskkonna kaudu esitatud dokumente ja andmeid vastavalt õigusaktidele. Õigusaktide rikkumine toob kaasa vastutuse. Käesolevad üldtingimused kehtivad tähtajatult. Maanteeametil on kohustus tagada Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu saadud andmete turvalisus. Maanteeamet ei vastuta ühegi isiku ees teenuse kasutaja poolt Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu sisestatud andmete õigsuse eest. Maanteeametil on õigus nõuda Maanteeameti e-teeninduse keskkonna kaudu esitatavate dokumentide digitaalset allkirjastamist, kui see on õigusaktidega ette nähtud

Märkused