Maksimaalne intressimäär

Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel , kuid võite alati võtta ühendust ka oma liisinguhalduriga. Siin tasute liisinguperioodi kestel sõiduki hinna koos intressidega ning kui kõik maksed on tasutud, siis saate sõiduki omanikuks. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate krediidi kasutamise eest. Liisingumakse tasumiseks esitab SEB Liising Teile enne igat maksepäeva internetipanka, e-posti aadressile või e-arvete e-keskkonda arve.

Maksimaalne intressimäär; säästukaart laen -

. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kui võtate müüjalt sõiduki vastu hoolimata selle puudustest, kannate puuduste kõrvaldamise kulud, kui puudusi ei kõrvalda müüja. Kui viivitamisega tekkis ka kahju, hüvitate lisaks viivisele ka kahju. Liisingulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Fikseerimata  intressimäär koosneb muutuvast baasintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist. Liisingumaksete suurused ja maksetähtpäevad kajastame maksegraafikus, mis on Teile kättesaadav ka SEB internetipangas. Liisingulepingu tingimuste muutmine Üldjuhul toimub lepingu tingimuste muutmine mõlema poole kokkuleppel ja muudatus fikseeritakse lepingu lisaga. Reeglina on tingimuste muutmine tasuline. Siin ei toimu sõiduki nn väljaostmist liisingumaksete tasumisega, vaid Te kasutate sõidukit tasu eest ning liisinguperioodi lõppu jääb kokkuleppeline jääkväärtus, mida ei pea liisinguvõtja tasuma. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, kohaldub viimane baasintressimäära fikseering kuni asendamise päevani või kuni baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmiseni. Krediidit ilma procentit. Kehtiva kindlustuse olemasolu on väga oluline, sest krediidi tagatiseks on liisitud sõiduk ning meie mõlema huvides on, et võimalikud sõidukiga seotud kahjud saaksid hüvitatud. Meil on õigus liisinguleping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui viivitate osaliselt või täielikult vähemalt kolme järjestikuse maksega või kui jätate täitmata kindlustuskohustuse. Krediidi tagasimaksmine ja maksegraafik Liisingulepinguga seotud krediidi-, intressi-, käibemaksulaenu või käibemaksu, lepingu sõlmimise tasu ning kokkulepitud juhul kindlustuse eest maksmine toimub liisingumaksetena. Kui tagastatav sõiduk on kahjustunud või selle väärtus on muul põhjusel vähenenud, tuleb Teil tekkinud kahju hüvitada. Jääkväärtus tuleb tasuda liisinguperioodi lõpus sõiduki omanikuks saamiseks. Seetõttu on liisingumaksed maksepäevadel erinevad. Analüüsige, milline on Teie pere tegelik finantsseis. Siin on Teile abiks liisingu kalkulaator, mis võimaldab läbi mängida erinevad intressimäära muutumise stsenaariumid. Lisaks peate kandma sõiduki valduse taastamisega, sõiduki transportimisega, väärtuse hindamisega, müügikorda seadmise ja müümisega seotud muud kulud. * AS SEB Liising tegutseb sõidukikindlustuse vahendajana ja on kantud Finantsinspektsiooni kindlustusagentide nimekirja, mille leiate aadressilt www.fi.ee. See aeg on antud Teile liisingukohustuse võtmise üle järelemõtlemiseks.

Kodulaen kodu ostmiseks, ehitamiseks või renoveerimiseks | SEB

. Sel juhul ei pea Te kindlustuskohustuse täitmist täiendavalt tõendama. Lepingus oleva läbisõidupiirangu ületamisel lisandub kokkulepitud tasu selle piirangu ületamise eest. Teil on õigus küsida infot meie liisingutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne lepingu sõlmimist, kui ka selle kehtivuse ajal. Eritingimus võib sisult olla selline, mille täpne järgimine Teie poolt on lepingu kehtima jäämiseks oluline ning mille rikkumisel nõuame kindlasti leppetrahvi või ütleme lepingu erakorraliselt üles. Liisingulepingu eritingimused Liisinguleping võib sisaldada eritingimusi. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime liisingu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb või Teie kulud kasvavad.

Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Me maksame ostuhinna müüjale, kui liisingu- ja müügileping on sõlmitud, sõiduk registreeritud SEB Liisingu nimele ning sissemakse ja lepingu sõlmimise tasu on laekunud. Mõelge läbi millised kulud kaasnevad liisingusõiduki ülalpidamise ja korrashoiuga: hooldus, remont, kütus, kindlustused, tehnoülevaatus, rehvivahetus jms. Laenud kuni 3500 eurot kes võib anda laenu kui teil on võlg. Sõiduki kasutamise täpsemad nõuded sisalduvad liisingulepingus. Nõusolekute väljastamine on reeglina tasuline. Liisingulepingu liigid Kapitalirent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi lõppedes saada sõiduki omanikuks. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Kui me liisingulepingu lõpetamise olukorras sobiva lahenduseni ei jõua ning Te krediiti ei tagasta ja muid nõudeid ei tasu, on SEB Liisingul õigus nõuda liisingusõiduki tagastamist ja selle müügihinna arvelt katta liisingulepingust tulenevad nõuded. Krediidi kasutusse võtmine Sõltumata liisingulepingu liigist ostab Teie näidatud müüjalt Teie valitud sõiduki SEB Liising. Muudeks lepingu lõpetamise alusteks võivad olla ka liisingusõiduki kahjustumine või selle väärtuse oluline vähenemine, valeandmete esitamine, liisingulepingust või teistest SEB Liisinguga sõlmitud lepingutest tulenevate oluliste kohustuste täitmata jätmine jms. Intressimäär on märgitud liisingulepingus. Tutvuge kindlasti ka SEB Liising hinnakirjaga, mis on leitav SEB Pank veebilehelt ja SEB pangakontorites. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust.Intressi arvestame alates hetkest, kui olete sõiduki kätte saanud või kui oleme sõiduki eest müüjale tasunud. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Seetõttu alustame intressiarvete esitamist pärast sõiduki üleandmise-vastuvõtmise akti saamist ning vajadusel korrigeerime arvega esimeste perioodide intressimakset. Sõiduki tagastamisel peab sõiduk olema samas seisukorras ja komplektsuses, milles see oli valduse saamisel, arvestades normaalset kulumist. Kui rikute mitterahalist kohustust, siis on meil õigus määrata leppetrahv lepingus märgitud määras. Kui Te ei täida kindlustuskohustust ega esita vajadusel meile poliisi koopiat, esitame Teile leppetrahvinõude. Negatiivse väärtusega baasintressimäära loeme võrdseks nulliga. Selles graafikutüübis on liisinguperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja krediidi osamaksed moodustavad annuiteetmaksest väiksema osa. Normaalse kulumi määramisel juhindume peamiselt "", mis on kättesaadav SEB koduleheküljel. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Lugege liisingulepingu tingimused hoolikalt läbi ning küsige liisinguhaldurilt lisaselgitusi. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Liisingumaksete tasumiseks pakume ka võimalust sõlmida SEB Pangas e-arve püsimakse leping, mis võimaldab SEB Liisingu poolt väljastatud e-arveid tasuda püsimaksekorraldusega. Juhul kui võlg jääb tasumata, edastame Teile tasulise võlanõudekirja ja teavitame võlast ka lepingut tagavat isikut, näiteks käendajat. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Kui tagastataval sõidukil on normaalset kulumist ületavaid puudusi, siis on Teie kohustus puudused kõrvaldada või nende kõrvaldamise maksumus hüvitada. VÕTA ÜHENDUST Võta ühendust Kui Te soovite saada pakkumist, Teil on tekkinud küsimusi või soovite rohkem informatsiooni meie tegevuse kohta, võtke meiega julgesti ühendust. Kui Teil tekib võlg, saadame Teile esmalt meeldetuletuse. Tuleb täita lepingulised kohustused. Juhime tähelepanu, et võlgnevuse tekkimisel on SEB Liisingul õigus liisingulepingus oleva volituse alusel teostada iseseisvalt ülekanne Teie SEB Pangas asuvatelt arvelduskontodelt. Kui mõni uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub intress intressimarginaaliga. Palun tutvuge selle dokumendiga. Liisinguperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Kindlustuse kehtivuse tõendamiseks peate meile otsekindlustuse puhul esitama kindlustuspoliisi koopia. Müügihinna tasumine müüjale tähendab krediidi kasutusse võtmist Teie poolt. Maksimaalne intressimäär. Liisingulepingu rikkumise võimalikud tagajärjed, rikkumisega seotud kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. NB! Takistused liisingusõiduki kasutamisel ei vabasta Teid lepingu täitmisest ja liisingumaksete tasumisest.

Maksimaalne intressimäär – Laenud Eestis

. Kui Te kasutate taganemisõigust ja müüja on sõiduki Teile juba üle andnud, siis pärast taganemisavalduse esitamist tuleb sõiduk koheselt müüjale tagastada. Palun pöörduge meie poole, kui arve ei ole Teieni jõudnud, sest arve mittesaamine ei vabasta Teid liisingumakse tasumisest. Üldjuhul on maksete tasumine määratud kas annuiteet- või võrdsete põhiosamaksetega graafiku põhimõttel. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu liisinguperioodi jooksul maksepäeval ühesuurust krediidi osamakset, millele lisandub intress ja käibemaks või käibemaksulaen. Liisingusõiduki puuduste või sõidukimüüja tegevuse eest SEB Liising ei vastuta. See on kokkuvõtlik info liisingulepingu olulisemate tingimuste kohta. Samal põhimõttel tuleb intressivahetasu maksta ka lepingu ülesütlemisel. Mõelge läbi, kas suudate intressimäära kuni viie protsendilise kasvu korral liisingumakseid endiselt tasuda. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB üldistel kontaktidel.

Seadusjärgne viivisemäär alates 1. jaanuarist 2015

. Laenu vahetus lodavad aenud. Maksegraafikus kuvatud makse suurused võivad muutuda, kui korrigeeritakse intressimakset või kindlustusmakset. Kui makseraskused hakkavad tekkima, siis võtke meiega viivitamatult ühendust. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui Teil on pretensioone liisingusõiduki või selle müüja tegevuse suhtes, peate oma küsimuste või pretensioonidega pöörduma otse müüja poole. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne liisingulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe. Liisinguvõtja meelespea ja selgitused eraisikust liisingutaotlejale Liisingukohustuse võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Kasutusrent – sobib juhul, kui on soov liisinguperioodi kestel sõidukit kasutada selle omandamise kohustuseta. Müügi korraldamine on kirjeldatud liisingulepingus. Meie liisingulepingud ei sisalda tingimust, mis baasintressimäära tõusu korral intressimäära tõusu mingil tasemel peataks. Teil on võimalik sõlmida kindlustusleping SEB Liisingu vahendusel* ning tasuda kindlustusmakseid koos liisingumaksetega. Pole olemas lahendamatuid probleeme ja olukordi, vaid on erinevad võimalused - oleme Teie koostööpartner, kelle poole tuleb aegsasti pöörduda ka siis, kui Teil tekivad raskused liisingu tagasimaksetega. Maksimaalne intressimäär. Kohustuste ennetähtaegne täitmine, sealhulgas etteteatamistähtaeg ja tasud Liisingulepingu ennetähtaegne lõpetamine on üldjuhul võimalik üksnes juhul, kui ostate sõiduki välja või leiate sellele ostja. Kui liisinguperioodil on Teile võimaldatud maksepuhkust, siis tasute sel ajal meile ainult intressimakseid ja kokkulepitud juhul kindlustusmakseid. Kaebuste esitamine ja vaidluste lahendamine Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioon või soovid esitada kaebust, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Selleks et saaksite euribori tõusuriski maandada, pakume intressimäära fikseerimist. Samuti võivad lisanduda liisingusõiduki registreerimiskulud ja kasutatud sõiduki liisimisel lepingu sõlmimise eelselt hindamisakti tasu. Kuna müüjale tasumise või sõiduki vastuvõtmise täpne aeg ei ole teada, siis võib lepingu maksegraafikus esimeste perioodide intressimakse suurus tegelikkuses muutuda

Märkused