Laenutaotlus Hüpoteeklaen

Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Ehk uus laenuandja väljastab laenu, mille abil makstakse tagasi olemasolev laen või laenud. Mis teeb pulmad korraga kõige rõõmsamaks ja stressirohkemaks sündmuseks?. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast.

Liisingu refinantseerimine Sarnaselt kiir- ja tarbimislaenudele pakub Hüpoteeklaen AS ka autolaenu või -liisingu refinantseerimist nii eraisikutele kui ka ettevõtetele. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Laenutaotlus Hüpoteeklaen. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Autolaenu refinantseerimine on kasulik juhul, kui senine laenu intressimäär on kõrgem kinnisvara tagatisel väljastatava hüpoteeklaenu intressimäärast. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Laenude refinantseerimisel tuleb arvestada sellega, et Hüpoteeklaen AS väljastab vaid laene, mis on tagatud kinnisvaraga. Väikelaenu refinantseerimine Hüpoteeklaen AS pakub nii firmadele kui ka eraisikutele võimalust refinantseerida ka teisi erinevaid laenutooteid nagu näiteks koduvahetuseks võetud laenu, mida saab refinantseerida Koduvahetuslaenuga. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Kiirlaenude refinantseerimine Reeglina on laenu refinantseerimine mõttekas kõrge intressimääraga laenude, nagu näiteks kiirlaenude, SMS-laenude ja kõrge intressiga tarbimislaenude puhul, kus intressimäärad võivad ulatuda mitmekümnete protsentideni aastas. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Ettevõttetel on võimalus refinantseerida oma laene ja alandada sellega laenukoormist kinnisvara tagatisel antava Ärilaenu või Projektilaenu abil. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Hüpoteeklaen AS-i poolt pakutav laenu refinantseerimine on mõeldud nii firmadele kui ka eraklientidele. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Laenude refinantseerimisel tuleb arvestada sellega, et Hüpoteeklaen AS tegeleb vaid laenudega, mis on tagatud kinnisvaraga. Seetõttu on laenude refinantseerimine üsna populaarne ja üldjuhul on laene kõige soodsam refinantseerida kinnisvara tagatisel antava pikaajalise hüpoteeklaenu abil. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Autliisingu intressid vinus kiirlaenud. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Hüpoteeklaen AS poolt pakutav laenu refinantseerimine on mõeldud nii firmadele kui ka eraklientidele. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Laenu refinantseerimine Laenude refinantseerimine ehk laenu uuendamine on olemasoleva laenu tingimuste muutmine või uue laenu võtmine, et ära tasuda olemasoleva laenu jääk ja saada uus laen senisest parematel tingimustel. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Laenu refinantseerimise suurimaks plussiks on laenu kuumaksete vähenemine, mis omakorda tagab laenuvõtja parema maksevõime ja väldib laenukohustuste täitmata jätmisest või viivitamisest tulenevaid viiviseid, intresse ja leppetrahve. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Kinnisvara hindamist ei pea laenude refinantseerimisel üldjuhul tellima, selle teeb Hüpoteeklaen AS ise. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud

Märkused