Laenupakkuja nõuab igakuiseid regulaarseid tagasimakseid vastavalt tehtud maksegraafikule

Laenupakkuja ja investori vahel on üksnes laenupakkuja kui volitatud esindaja ja investori kui volitaja vahelised suhted. Laenupakkuja volitab portaali eraldi korraldusega võtma laenupakkuja kontolt maha ja kandma investorile üle tagasiostuhinnaga võrdväärse rahasumma. Nõude loovutamisega ei lähe laenupakkujalt investorile üle intress, mida arvestatakse laenuvõtjalt ja mis on loovutamise hetkel tasumata. Investor ei võta lepinguga laenuvõtja ees mingeid kohustusi. Lepingus käsitlemata küsimustes lähtutakse portaali kasutustingimustest, mis kehtivad lepingu sõlmimise hetkel ja moodustavad selle lahutamatu osa. Investoril on õigus müüa nõuet üksnes portaali teisele kasutajale. Laenupakkuja ja portaal ei vastuta laenuvõtja kohustuste täitmata jätmise eest, sealhulgas maksmisega viivitamise eest. Leping on koostatud inglise keeles. Rahaliste vahendite maksmise kohustus täidetakse hetkel, kui makstav summa kantakse üle makse investori kontole. Lepinguosaliste vahelised vaidlused seoses lepinguga lahendatakse Harju Maakohtus kooskõlas Eesti Vabariigi kehtivate õigusaktidega. Investor annab laenupakkujale õiguse nõuet hallata ning laenupakkuja kasutab seda õigust enda nimel, kuid investori huvides.. Kui laenupakkuja on teostanud oma tagasiostuõigusi või -kohustusi, loetakse leping lõpetatuks hetkel, mil laenupakkuja on investorile maksnud nõude tagasiostuhinnaga võrdväärse summa ja see on makstud investor virtuaalkontole. Kui investor müüb nõude portaali kaudu teisele kasutajale, muutuvad lepingus sisalduvad laenupakkuja tagasiostuõigused ja -kohustused ning investori tagasiloovutamise kohustus siduvaks nõude uue omaniku suhtes. Nõue loetakse laenupakkujale tagastatuks hetkest, mil toimub vastav ajakohastus investori virtuaalkontol. Investor võtab ühepoolse kohustuse lepingus sisalduvat volitust mitte tagasi võtta. Investor ei taotle laenupakkujalt ega portaalilt sellise konfidentsiaalse teabe avalikustamist laenuvõtja kohta ega esita laenupakkuja, portaali ega laenuvõtja vastu seoses sellega kaebusi. Laenupakkuja, portaali ja investori vaheline leping loetakse sõlmituks ning jõustunuks siis, kui investor on lepingu oma kasutaja profiilis kasutustingimustes kehtestatud korras kinnitanud. Laenuvõtja teeb laenupakkujale iganädalased/igakuised laenuvõtja maksed kooskõlas laenulepingu ja sellele lisatud graafikuga. Investor võtab ühepoolse kohustuse lepinguga portaalile antud volitust mitte tagasi võtta. Investor võib tutvuda lepingu sõlmimise asjaoluga ja sõlmitud lepinguga kasutaja profiilis. Pärast seda, kui investor on kasutustingimustes sätestatud korras kinnitanud lepingu tingimused, kinnitab portaal rahaliste vahendite ülekande, ajakohastades investori virtuaalkontol nähtavat teavet ja saates laenupakkujale asjakohase maksekinnituse. Leping koosneb põhi- ja üldtingimustest. Pärast jaotamist näitab portaal asjaomase summaga võrdväärsed summad investori virtuaalkontol ning peab investor virtuaalkontol olevast summast viivitamata kinni hinnakirjas ettenähtud teenustasu ja muud võimalikud maksed. Käesolevas sisalduv volitus antakse edasivolitamise õigusega ja see kehtib kogu lepingu kehtivusaja jooksul. Seejuures võetakse arvesse päevade arvu laenuvõtja eelmise ja viimase makse vahel ning seda, kui kaua asjaomane nõue on asjaomase laenuandja valduses olnud. Investor maksab laenupakkujale nõude hinna investori poolt portaali kontole kantud rahalistest vahenditest. Lepingu tingimusi kinnitades volitab investor portaali kandma nõude hinnaga võrdväärse rahasumma portaali kontolt laenupakkuja pangakontole kooskõlas lepingu tingimustega. Kiirlaen ilma intressita. Nõude loovutamisel volitas investor portaali esitama laenuvõtjale teateid. Lepinguosalised ei esita üksteise vastu seoses sellega kaebusi. Laenupakkuja võib arvestada viivist ja leppetrahvi laenulepingus osutatud summas ja korras juhul, kui laenuvõtja viivitab laenu tagasimaksmise ja intressi maksmisega. Lahkarvamuste vältimiseks avaldavad ja kinnitavad lepinguosalised järgmist. Nõue võib koosneda laenu põhisummast, intressist ja kõigist muudest kõrvalnõuetest tervikuna. Laenupakkuja võtab mõistlikud meetmed tagamaks, et investori nõuet ei käsitata laenupakkuja omandina ja sellele ei seataks laenupakkuja, tema võlausaldajate ega haldurite kasuks pandiõigusi, keelde ega muid koormisi. Laenupakkuja nõuab igakuiseid regulaarseid tagasimakseid vastavalt tehtud maksegraafikule. Laenupakkuja ja portaal ei vastuta selle eest, kui laenuvõtja ei järgi laenu tagasimaksetähtpäeva. Kui investor müüb nõude portaali teisele kasutajale, toimub see koos laenupakkuja lepingust tulenevate tagasiostuõiguste ja -kohustustega. Kui laenuvõtja jätab oma kohustused täitmata, ei võta portaal ega laenupakkuja nõude tagamise kohustust ja laenupakkuja ei pea investorile tema makstud nõude hinda täielikult ega osaliselt tagasi maksma.

võlausaldaja on ühe ja sama nõude loovutanud kahele.

. Nõude tagasiostu käsitlevad lepingutingimused sisalduvad lepingu tingimustes ja seetõttu ei ole vaja nõude tagasiostu kohta sõlmida eraldi lepingut. Laenupakkuja kinnitab, et laenulepingus osutatud laen on laenuvõtjale välja makstud. Investor mõistab laenuvõtja kohustuste täitmata jätmise riski, mille tõttu investori nõuet ei pruugita täielikult rahuldada.

Investorilt käesoleva klausliga saadud volituse teostamisel kohustub laenupakkuja nõuetekohase hoolsusega tegutsema investori huvides. Investor ei esita laenupakkuja vastu kaebusi seoses tagasiostuõiguse teostamisest või tagasiostukohustuse täitmisest tuleneva saamata jäänud kasumi ega muu kahjuga. Laenupakkuja ja portaal ei avalikusta investorile laenuvõtja ees- ega perekonnanime, tiitlit, isikukoodi, registrikoodi, telefoninumbrit, e-posti aadressi ega fotot. Pärast seda, kui portaal on laenu haldamise laenupakkujalt üle võtnud, on portaalil õigus ja investor annab portaalile tagasivõtmatu volituse anda nõude haldamine portaali äranägemisel üle kolmandale isikule. Laenupakkujale võib statistilistel eesmärkidel anda investorite kohta anonüümset teavet, mis ei võimalda laenupakkujal investoreid otseselt ega kaudselt tuvastada. IUVO poolt portaalis osutatud teenuste eest maksab investor portaalile teenustasu hinnakirja kohaselt või investor ja IUVO vahelise kokkuleppe kohaselt ja teeb muud hinnakirjas kehtestatud maksed, kui neid kohaldatakse. laenupakkuja ühepoolsel otsusel. Kui raha makstakse osadena, arvutab portaal tagasiostuhinnaga võrdväärse summa ja kannab selle investori virtuaalkontole iga osamakse puhul eraldi. Kui lepingu tekstis on lahknevusi sõnades ja numbrites väljendatud arvude vahel, lähtutakse sõnades väljendatud arvudest. Laenupakkuja täidab oma käesolevas punktis sätestatud tagasiostukohustusi investori huvides. Lepingust ja selle lisadest tulenevatele õigussuhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Portaal sõlmib käesoleva lepingu laenupakkuja nimel tema esindajana. Uus kiirlaen. Investor kinnitab, et lepingu sõlmimise ajal on tal vajalik õigus- ja teovõime ning ta ei ole alkoholi, uimastite ega psühhotroopsete või muude joovastavate ainete mõju all. Põhi- ja üldtingimuste vastuolu korral lähtutakse põhitingimustest. Portaal kannab nõude hinna laenupakkuja pangakontole kooskõlas laenupakkuja ja portaali vahelise koostöölepinguga ning selles sätestatud vastastikuse arveldamise korraga. Investor ei esita laenupakkuja, portaali ega laenuvõtja vastu kaebusi seoses laenu täielikust või osalisest ennetähtaegsest tagasimaksmisest tuleneva saamata jäänud kasumi või muu kahjuga. Investor kinnitab, et ta on tutvunud kasutustingimuste, lepingu põhi- ja üldtingimustega, mõistab nendest tulenevaid õigusi ja kohustusi, ning kinnitab, et need tingimused vastavad investori tahtele. Makse tehakse nõude hinnaga võrdväärse summa ülekandmise teel investori pangakontolt portaali kontole. Laenupakkujale antakse lepingu sõlmimisega nõude tagasiostuõigused ja -kohustused, kuid investor kohustub nõude laenupakkujale tagasi müüma juhul, kui laenupakkuja oma tagasiostuõigusi või -kohustusi kasutab. Investor on sellest teadlik ja nõustub, et portaali ja laenupakkuja koostöölepingu kohaselt on laenupakkuja nõude agent. Kui vajalik summa on portaalile laekunud, näidatakse sellekohast teavet koos olemasolevate investeerimisvahenditega investori virtuaalkontol. Portaal või kolmas isik, juhul kui portaal annab nõude haldamise üle kolmandale isikule, võib tegutseda oma töötajate ja volitatud esindajate kaudu. Sel juhul loetakse nõue alates lepingu lõpetamise hetkest tagastatuks laenupakkujale. Loovutuslepingu investorite andmed on teada ainult portaalile. Laenupakkujal on õigus tegutseda oma töötajate ja volitatud esindajate kaudu.

Kodulaen 2019 -

. Investor maksab laenupakkujale lepingus sätestatud nõude loovutamise eest nõude hinna, mis on vastastikku kokku lepitud ja määratletud põhitingimustes. Investor on kinnitanud oma nõusolekut portaalis leping sõlmida. Pärast lepingu sõlmimist jätkab laenupakkuja oma laenulepingust tulenevate kohustuste täitmist ja tegutseb laenuvõtja suhtes laenuandjana. Lepingu kinnitamisega volitab investor laenupakkujat lahendama kõiki laenu tagasimaksmise ja laenulepingu täitmisega seotud küsimusi. SMS laenu võtmesõnad abclaen. Portaal ei anna laenupakkujale mitte ühegi investori isikuandmeid. Nõue loetakse laenupakkujale tagasi müüduks ja üle antuks kuupäevast, mil portaal investorit sellest teavitab. Lepinguosalised ei teavita laenuvõtjat nõude loovutamisest, välja arvatud lepinguga ettenähtud juhtudel. Lepingut sõlmides nõustuvad lepinguosalised lepingu oluliste sätetega, mis käsitlevad nõude tagasiostu. Laenupakkuja haldab nõuet kuni selle täieliku tagasimaksmiseni, tegutsedes investori volitatud esindajana. Laenupakkuja teeb kõik vajalikud ja lubatud toimingud selleks, et hõlbustada nõude õigeaegset ja täielikku rahuldamist ilma investorit kaasamata. kui investor on lepingus või kasutustingimustes antud volituse täielikult või osaliselt tagasi võtnud

Märkused