Laenude andmine

Laen võib osutuda laenuandja ettevõtlusega mitteseotud väljamakseks näiteks juhul, kui laenusaaja tegevus raha kasutamisel viitab ilmselgelt tagasimaksmise võimatusele. Kui laenuandjaks on sõbra firma, siis intressimaksetelt tulumaksu kinni pidama ei pea. Siirdehindade turuväärtuse hindamiseks on määruses sätestatud viis meetodit. Reaalselt ei hakka keegi sellepärast pankadest pakkumisi võtma ja protsendi murdosad pole olulised, aga võib lähtuda Eesti Panga statistikast. Majandustegevuse seisukohast kohane intressimäär sõltub erinevatest kriteeriumitest nagu laenu suurus, tagasimakse tähtaeg, tagatise olemasolu ja väärtus, tagasimakseperioodi pikkus jm. Hooandja – peamiselt kultuurivaldkonna projektid. Raha annetamine võib su elukvaliteeti tunduvalt parandada. Aktsiaselts ei või tagada aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks võetavat laenu. Seotud isikute vahelise tehingu väärtus peab olema võrreldav omavahel mitteseotud isikute vahel sarnastes tingimustes tehtud sarnase tehingu väärtusega ning ettevõtja peab olema valmis tehinguväärtuse kujunduse asjaolusid maksuhaldurile selgitama. Samas sõbra firmale või Crowdestatele laenu andmisel on see vaid täiendav tehniline kohustus. Ka seotud isikute vaheliste laenude puhul tuleb laenu andmist hinnata eelpool loetletud kriteeriumitest lähtuvalt. Laenu andmine on ettevõtlusega seotud, kui sellelt on eeldatavasti võimalik saada tulu ning laenu andmine vastab sedalaadi tehingu tavapärastele tingimustele. Finantseerimisasutuseks muutumine ei ole alati oluliseks probleemiks, aga sa pead igal juhul teadma, et see toob kaasa täiendavaid kohustusi. Samas pangad tagatiseta laenu ei anna ja väikefirmal polegi tihtilugu midagi tagatiseks anda. juulit, kui seaduses või lepinguga ei ole ette nähtud teisiti. Siinkohal on peamiseks riskikohaks see, et laenuandmine ei tohiks muutuda ettevõtte „peamiseks ja püsivaks“ tegevuseks. Tühise tehingu alusel saadu tagastatakse vastavalt alusetu rikastumise sätetele, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kasutusrent on nagu näiteks kontoriruumide üür, kasutad teisele kuuluvat asja ja maksad selle eest renti. Kasvufaasis ettevõte vajab raha arenemiseks, seega vahel tuleb laenu võtta. Eesti Pank korraldab väljaandes Ametlikud Teadaanded intressimäära avaldamise. Eelnimetatud laenukeelu nõudeid rikkuv tehing on tühine. Ma ei ole ise kummagagi eriti kokku puutunud, aga kel huvi, see googeldab ja uurib spetsialistidelt. Sa ei teagi täpselt, kellele su raha läheb. Kõige soodsam kodulaen. Maksustamise seisukohast hinnatakse tehingut tegeliku majandusliku sisu järgi. Näiteks Matemaatika õhtuõpik oli Hooandja projekt. Tütarettevõtja võib anda laenu oma emaettevõtjale või emaettevõtja aktsionärile, osanikule või liikmele, mis moodustab tütarettevõtjaga sama kontserni, kui sellega ei kahjustata aktsiaseltsi majanduslikku seisundit ega võlausaldajate huve. Kapitalirent on nagu laen, maksad intresse ja laenu põhiosa ning lõpuks saab ostetud asi sinu omaks. Intresside tulumaksuvabastus kehtib ainult pangahoiustele. Laenu andmine on suunatud tulu saamisele eelkõige siis, kui lepitakse kokku ka intressi tasumises. Tegemist oli seotud isikute vahelise laenuga, mille intressi sooviti asendada hilisema kasumi jagamisega. Riigikohus on märkinud, Selleks et otsustada, kas laenu andmine on ettevõtlusega seotud või mitte, tuleb hinnata ettevõtja majandustegevust tervikuna, laenu vastavust tavapärastele tingimustele ning suunatust tulu saamisele. Reaalselt seda siiski keegi ei kontrolli, seni kuni ettevõte pankrotis ei ole. Kui laenu intressimäär on madalam sama liiki laenude puhul tavapäraselt kokku lepitavast intressi määrast, ei maksustata üldjuhul mitte laenusummat, vaid kohaldatud intressi ja turutingimustele vastava intressi vahet. Aktsiaselts ei või ka tagada käesoleva eelnimetatud isikute poolt võetavat laenu. Raha on ennegi sõpru ja sugulasi tülli ajanud, sellega pole mõtet riskida. Kuna maksuhalduril on õigus maksustamisel lähtuda tegelikust majanduslikust sisust ning maksumaksja seisukohad ei pruugi kattuda maksuhalduri omaga, on kindluse saamiseks soovitav enne selliste tehingute tegemiseks taotleda maksuhaldurilt eelotsuse andmist. Segadust laenuandmise reeglite ümber on palju, proovin natuke selgust tuua. Hinnates laenusaaja suutlikkust laenu tagasi maksta on oluline arvestada ka tagatise olemasolu. Laenukeelu rikkumisel on võlausaldajatel ning osanikel /aktsionäridel võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda nõudega kohtusse. Eeskätt on teemaks siis Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses esitatud nõue, et sa pead tuvastama laenusaaja isiku – mis nt Bondora juhul ei ole reaalselt võimalik. Ettevõtlusega mitteseotusele võib viidata laenu andmine ebamõistlikult pikaks ajaks, ebamõistlik tagasimakse graafik, tagasimakse tähtaja korduv pikendamine või laenusumma korduv suurendamine. Laenukeelu rikkumine ei too kaasa maksukohustust. Loe täpsemalt selle postituse lõpuosast. Maksustamist see keeld ei puuduta, kui siiski laenu antakse, tuleks ilmselt lähtuda sarnasest loogikast nagu töötajatele laenu andmisel. Rohkem intressi võib alati küsida. Laenukeelu rikkumine võib kaasa tuua ka juhatuse liikme vastutuse. Platvorm toimib Bondora-stiilis: laenuandja esitleb oma projekti ja soovijad saavad seda projekti finantseerida. Raamatupidamises kajastatakse algusest peale ostetud asja põhivarana ja kohustust laenukohustusena. Tagasimaksmise tõenäosuse seisukohast on oluline analüüsida laenusaaja olemasolevat ja kavandatavat äritegevust, tema äriplaani või muud majandustegevusega seonduvat informatsiooni. Samas kui projekt on hea, siis on ettevõttel võimalus saada soodsamalt ja ilma tagatiseta laenu ja sõpradel on jällegi hea võimalus veidi oma raha investeerida. Laenu andmise seos ettevõtlusega. Isikud on omavahel seotud, kui neil on ühine majanduslik huvi või kui ühel isikul on teise üle valitsev mõju. Raamatupidamise bilansis vara ega kohustust ei ole, intressiosa eraldi ei näidata, ongi ainult kuludes igakuise rendi osa. Tuleb arvestada ka üldist turusituatsiooni, võimalikke riske, tagatise olemasolu, laenulepingu tingimusi, tähtaega, ettevõtja majandustegevust tervikuna jms. Laenude andmine.

Investly –  faktooring ettevõtetele. Tütarettevõtja ei või anda eelnimetatud isikutele laenu osaühingu osa omandamiseks. Kas üürida või osta korter?. Osaühing ei või tagada osaühingu osa omandamiseks võetavat laenu. Tütarettevõtja ei või anda eelnimetud isikutele laenu aktsiaseltsi aktsiate omandamiseks. Liisinguid on kahte liiki: kapitalirent ja kasutusrent. Terve hulk on selliseid firmasid, kelle peamiseks leivaks ongi toetuste vahendamine ja projektide kirjutamine. Laenukeelu mõttest ja selle rikkumise tagajärgedest võib lugeda pikemalt järgnevast artiklist. Tuleb arvestada, et MTA võib hinnata tehingu eesmärke ja ettevõtlusega seotust väga piiratult. Samuti ei või osaühing ka tagada eelnimetatud isikute poolt võetavat laenu. Tütarettevõtja võib anda laenu oma emaettevõtjale või emaettevõtja aktsionärile, osanikule või liikmele, mis moodustab tütarettevõtjaga sama kontserni, kui sellega ei kahjustata osaühingu majanduslikku seisundit ega võlausaldajate huve. Maksustamise seisukohalt laenukeelu rikkumisest iseenesest maksukohustust ei teki. EAS jagab osadele valdkondadele toetusi. Laenude andmine. Käenduse nõudmine on päris ebameeldiv praktika, see rikub ära OÜ loogika, et ettevõtte ja omaniku kohustused on eraldi. Hindamaks laenu vastavust tavapärastele tingimustele, tuleb eelkõige tähelepanu pöörata laenu tagasimakse tähtajale ja laenusaaja võimele saadud laenu tagasi maksta. Siiski tuleb igat konkreetset situatsiooni käsitleda eraldi. Teinekord on vaja ka laenu anda – töötajatele või omanikele või hoopis investeerimiseks. Vähem võib ka, aga siis tuleb vahelt erisoodustuse maksud maksta. Hetkel pole teemaks, aga intressimäärad peaksid tulevikus tõusma hakkama

Märkused