Laenu juurde

Kiirlaen 0 intressiga, mul on laenud kyidas kāituda. Nende nimekirja leiate lehelt seb-poolt-aktsepteeritavad-kinnisvaraburood. Kui Te laenujääki, intressi ja muid võlgnetavaid makseid ei tasu, siis alustame võla sissenõudmist, mis võib tähendada täite- või kohtumenetlust ja tagatisvara sundmüüki. Laenu vääring Väljastame laenu Teie Eestis asuva elukoha vääringus ehk eurodes ja seda muuta ei saa. Rahalise omafinantseeringu võib asendada pangale sobiliku lisatagatisega. Kui soovime tagatiseks antava kinnisvara väärtust tõendavat eksperthinnangut, siis peate selle koostaja valima meile sobivate kinnisvarabüroode hulgast. Selleks võib olla näiteks maksepäeva muutmine või maksepuhkus. Laenu kasutamise eesmärgid Laenu anname kindla otstarbega, mille märgime laenulepingusse. Fikseerimata intressimäär muutuvast bassintressimäärast ehk euriborist ja individuaalsest intressimarginaalist, mis üldjuhul laenulepingu kestuse jooksul ei muutu. Tutvuge teabelehel esitatud infoga hoolikalt. Lepingu ülesütlemine ja selle tagajärjed Lepingu ülesütlemise alused on toodud lepingutingimustes. Näiteks kuue kuu euribori uus väärtus fikseeritakse iga kuue kuu tagant. Juhul, kui Te ei kasuta laenu määratud otstarbel, võime Teilt nõuda leppetrahvi või öelda laenulepingu erakorraliselt üles, nõudes kogu laenu kohest tasumist. Meiega kokku lepitud maksepuhkuse ajal tasute ainult intressimakseid. Laenulepingu sõlmimisega seotud ühekordsed kulud Lepingu allkirjastamisel maksate lepingutasu lepingus märgitud summas ja tingimustel. Kolme kuuline tähtaeg hakkab kulgema päevast, mil Teie teate kätte saime. Teie algatatud muutmine on üldjuhul tasuline. Selleks et saaksime veenduda kindlustuskohustuse täitmises, peate meile edastama kindlustuspoliisi. Maksevõime vähenemise risk Mõelge läbi, kuidas tulete toime laenu tagasimaksmisega juhul, kui üldine majanduskeskkond halveneb, Teie töötasu või muu tulu väheneb ja/või Teie muud kulud kasvavad. Laenu tagasimaksmine Laenulepingualusel tasutavaid makseid võtame Teie arvelduskontolt. Mitme laenusaaja solidaarne vastutus Kui laenusaajaid on mitu, siis vastutavad nad lepingu täitmisel solidaarselt: iga laenusaaja vastutab laenu tagasimaksmise ja muude lepinguga võetud kohustuste täitmise eest täies ulatuses. Laenu juurde. Ainult sel juhul saate olla kindel, et leping jääb jõusse. laenu põhiosa tagasimaksest ja intressist.

Kiirlaen 50 eurot. Tutvuge ka laenude hinnakirjaga, mille leiate meie veebilehelt www.seb.ee/hinnakiri ja panga . Juhul, kui Te kindlustuspoliisi meile õigeks ajaks ei edasta või tagatiseks antud kinnisvara laenulepingu tingimustel ei kindlusta, esitame Teile leppetrahvi nõude. Kõik võla sissenõudmisega kaasnevad kulud jäävad Teie kanda. Laenulepingu eritingimused Kui laenuleping sisaldab eritingimusi, siis tuleb Teil neid eriti täpselt järgida. Kaebuste lahendamise üldise korraga saate tutvuda veebilehel. Tagastades laenu fikseeritud baasintressimäära kehtivusperioodil, ja kui laenu või selle osa tagastamise päeval kehtiv turuintressimäär on madalam fikseeritud baasintressimäärast, on tagastamise tasu võrdne intressivahetasuga. Laenulepingu rikkumise tagajärjed ja kulud Kui Te ei tasu lepinguga ettenähtud makseid õigel ajal, siis võime Teilt nõuda. Kindlasti pöörduge kohe meie poole näiteks juhul, kui Teie töösuhe ootamatult katkeb või kui Teie suhtes on algatatud täitemenetlus või pangakonto on arestitud. Teie soovi korral edastame lepingu sõlmimisel Teile tagasimaksete näidistabeli, kus on kirjas põhiosa- ja intressimaksed. Te võite meilt igal ajal küsida turuintressimäära suurust. Soovime Teid selle otsuse teadlikul ettevalmistamisel aidata. Kui tagate lepingu täitmist pandiga, võivad ühekordse tasuna lisanduda: tagatise hindamise tasu; kindlustusmakse; KredExi käenduse korral tagatislepingu tasu. Koos leiame olukorrale sobivaima lahenduse. Intress ja selle muutumine Intress on tasu, mida maksate laenu kasutamise eest. Ferratum. Turuintressimäär on fikseeritud baasintressimäära kehtivuse lõpuni jäänud perioodi kohta rahvusvahelisel rahaturul eurolaenudele noteeritud fikseeritud intressimäär. Tarbijavaidluste komisjonile saate kaebuse esitada ka vaidluste lahendamise veebikeskkonnas aadressil. Ajavahemik, mille tagant euribor võib muutuda, oleneb sellest, millise perioodi euribori olete valinud. Küsimuste korral võtke meiega ühendust SEB Panga üldkontaktidel. Kui võõrandamine või koormamine tehakse ilma KredExi nõusolekuta, võib KredEx öelda käenduslepingu erakorraliselt üles ning Teil tuleb leida uus lisatagatis. Selliselt määratud intressimäär võib iga poole aasta möödudes suureneda või väheneda ning see kahandab või kasvatab ka laenu tagasimakse suurust. Annuiteetgraafiku puhul on laenuperioodi algusaastatel intressimakse osakaal suurem ja laenumakse moodustab annuiteetmaksest väiksema osa. Selleks et saaksite euribori tõusu riski maandada, pakume intressimäära fikseerimist kokkulepitud perioodiks. Olenevalt finantseerimisprojektist maksame laenu välja kas ühes või mitmes osas. Laenulepingu tingimuste muutmine Lepingu tingimuste muutmine toimub mõlema poole kokkuleppel ja see muutus fikseeritakse üldjuhul lepingu lisaga. Teil on õigus küsida infot meie laenutingimuste kohta ja saada selgitusi nii enne laenulepingu sõlmimist kui ka selle kehtivuse ajal. Intressivahetasu arvutamisel lähtume tagastamise päeval kehtivast turuintressimäärast. Kui viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering või uus baasintressimäär on negatiivne, siis võrdub see intressimarginaaliga. Võrdsete põhiosamaksetega graafiku puhul tasute kogu laenuperioodi jooksul iga kuu ühesuurust laenu põhiosa makset, millele lisandub intress. Kaebused ja vaidlused Kui Teil on meie tegevuse kohta pretensioone, siis esmalt proovige erimeelsust lahendada meiega läbi rääkides. Laenu ennetähtaegsel tagastamisel on meil õigus leppetasule, mille suurus oleneb intressimäära tüübist. Seetõttu on pangale makstav summa iga kuu erinev. Seejuures võite taotleda laenu lõpptähtpäeva maksepuhkuse võrra edasi lükkamist. Intressimäär on märgitud laenulepingus. Kui muutub intressimäär või muudetakse laenutähtpäeva või kui tagastate laenu suuremate erakorraliste tagasimaksetena, siis muutub ka annuiteetmakse suurus. Seega, euribori tõus tähendab laenu tagasimaksmisel suuremat kulu. Vaidluse lahendamiseks võite pöörduda veel Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti juures tegutsevasse tarbijavaidluste komisjoni või kohtusse. Omafinantseeringu määr Kui võtate laenu kinnisvara ostmiseks, peab Teil olema rahaline omafinantseering, mille minimaalse summa paneme kirja ka laenulepingusse. Tagatisvaraga seotud lisakohustused Tagatiseks antud kinnisvara peab olema laenulepingus esitatud tingimustel kindlustatud. Pank ei maksa üldjuhul laenu välja enne, kui olete omafinantseeringu tasunud. Vastava summa arvutame hilinenud maksetelt, lähtudes lepingus märgitud viivisemäärast. Meil on õigus leping erakorraliselt lõpetada näiteks juhul, kui olete maksega viivituses kolmel järjestikusel korral. Sel juhul on intressimäär fikseeritud ja koosneb individuaalsest fikseeritud intressimarginaalist ja fikseeritud baasintressimäärast, mille arvutame rahvusvahelistel finantsturgudel eurolaenudele noteeritud intressimäära alusel. Laenusaaja meelespea ja täiendav info kinnisvaraga tagatud eraisikulaenu taotlejale Laenu võtmine on oluline otsus, millega kaasnevad riskid. Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabeleht Enne laenulepingu sõlmimist anname Teile tutvumiseks personaalse Euroopa standardinfo teabelehe, millele märgime kokkuvõtliku info lepingu olulisemate tingimuste kohta. Kui olete võtnud laenu koos kaaslaenusaajaga, siis on meil õigus võtta laenumakseid ka tema arvelduskontolt. Kui baasintressimäära ei saa kasutada, siis kohaldub intressile viimane kättesaadav baasintressimäära fikseering kuni asendamispäevani või baasintressimäära uuesti kättesaadavaks muutumisele järgneva intressimäära muutmise päevani. Laenuperioodi lõpus on jaotus vastupidine

Märkused