Inges Kindlustus

KINDLUSTUSMAKSE KUJUNEMINE JA LEPINGU SÕLMIMINE Kindlustusmakse kujuneb sõiduki omaniku, kasutaja, kindlustusvõtja ja sõiduki riskihinnangust, vahendustasust ning Ingese maksearvutuse tingimustest lähtudes. Taganemise kohta tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi ja arvelduskonto number. Käesolev teave antakse kliendile üle sidevahendi vahendusel või füüsiliselt vahendaja asukohas.

Inges Kindlustus

. Lepingust taganemisel tagastame tasutud kindlustusmaksed. Kindlustusperioodi saab kindlustusvõtja ise valida. Leping jõustub kindlustusperioodi alguskuupäeval. TEAVITAMISKOHUSTUS Kui pärast lepingu sõlmimist muutuvad lepingu olulised andmed, siis peab klient andmete muutusest kindlustusandjat teavitama. Kohese kindlustuskaitse andmise korral ei ole kindlustusvõtjal lepingust taganemise õigust. Sidevahendi vahendusel sõlmitud leping loetakse sõlmituks kindlustusmakse laekumisele järgnevast päevast. Leping loetakse sõlmituks pärast kindlustusmakse tasumist. Kiirlaen ID kaardig tuvastamine. Kindlustatud eseme võõrandamisest peab asja võõrandaja või omandaja kindlustusandjale viivitamata teatama. Olulised on need andmed, mida kindlustusandja lepingu sõlmimisel küsis. Предварительная справка о договоре страхования. Kindlustuslepingule kohaldatakse Eesti õigust. Inges Kindlustus. Oluliste andmete muutusega kaasneva riski suurenemise korral on kindlustusandjal õigus küsida täiendavat kindlustusmakset võlaõigusseaduses sätestatud korras. Lepingu ülesütlemisel tuleb esitada kirjalik avaldus, milles on näidatud enam tasutud kindlustusmakse tagasisaaja nimi, arvelduskonto ning lepingu ülesütlemise põhjus. Kõik kindlustuslepingust tulenevad vaidlused, sh vaidlused, mille suhtes ei ole suudetud saavutada kokkulepet kindlustuse lepitusorganis, lahendatakse Eesti kohtus. Kindlustusleping ja kindlustuskaitse kehtivad poliisil märgitud kindlustusperioodi jooksul.

Vahendaja ülesandeks on kindlustusvõtjalt saadud info põhjal välja selgitada kindlustushuvi, teha pakkumus ja selle sobivust vajadusel selgitada. Kindlustatavaks esemeks on sõiduk või haagis, mille valdaja vastutust kindlustatakse. Kindlustusmakse suurus kuvatakse Ingese müügilahenduses/kindlustuspakkumisel ja kindlustuspoliisil. Kindlustusvõtja on kindlustushuviga isik, kes sõlmib sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu. Tagasiulatuvat kindlustuskaitset ei anta.

I N G E S

. Vahendaja tutvustab kliendile ka lepingu tingimusi, sh tüüptingimusi, kindlustusmaksete suurust ning lepinguga seotud piiranguid ja välistusi. Klient on käesoleva dokumendi kohaselt nii kindlustusvõtja kui ka kindlustatud eseme valdaja. Kindlustuskohustus on liikluskindlustuse seaduse kohaselt sõiduki omanikuna liiklusregistrisse kantud isikul. Laenu juurde, speak to avao loan specialist. Liisu laen. Lepingu ülesütlemine toimub liikluskindlustuse ja võlaõigusseaduses sätestatud juhtudel ja korras.

Kindlustus - võrdle ja osta! | IIZI

Märkused