Express gredit EE

Express gredit EE. Klient võib nõuda isikuandmete kustutamist EC poolt. EC võib töödelda kliendi isikuandmeid ka muudel eesmärkidel, kui need on vajalikud seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks või kui sellised eesmärgid on õigustatud kliendiga sõlmitud lepingute täitmiseks. Laenuandjatel on seadustest tulenev kohustus olla kõikide klientidega täielikult läbipaistev. EC võib eespool osutatud teabe edastamisest keelduda seaduses ettenähtud juhtudel ja ulatuses. Lisaks eeltoodule peab EC töötlema klientide isikuandmeid seadusest tulenevate kohustuste täitmiseks raamatupidamisega seoses. Isikuandmed on kõik füüsilist isikut käsitlevad ja tema kohta kogutavad andmed, mis võimaldavad teda identifitseerida. Isikuandmete töötlemine tähendab kõiki isikuandmetega tehtavaid toiminguid, muu hulgas kliendi isikuandmete kogumine, salvestamine, hoidmine, korrastamine, kasutamine, parandamine, edastamine ja kustutamine EC poolt. Kliendi isikuandmete töötlemise toimub üldjuhul kliendi ja EC vahel sõlmitud lepingute täitmiseks ja EC poolt talle seadusest tulenevate kohustuste nõuetekohaseks täitmiseks. Klient võib EClt igal ajal nõuda teavet EC poolt tema kohta kogutud isikuandmete kohta. Selleks töötleb EC eelkõige isiku identifitseerimist võimaldavaid andmeid, andmeid isiku seoste kohta juriidiliste isikutega ning avalikest allikatest kättesaadavaid andmeid. klient on esitanud vastuväite isikuandmete töötlemise protsessile, ajaks kuni kontrollitakse, kas krediidiandja õiguspärased põhjused kaaluvad üles kliendi põhjendused. 13 rahalist otsust, mis teevad sind pidevalt vaesemaks. Kõigil muudel juhtudel on ECl õigus edastada kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele vaid juhul, kui on põhjendatud huvi tagada klientidega sõlmitud lepingute täitmine ja teabe edastamine sellisele isikule ei ole vastuolus seadusega. Kõiki eespool loetletud toiminguid käsitletakse isikuandmete töötlemisena olenemata sellest, kas need on automaatsed või mitte. EC välistab kolmandate isikute loata juurdepääsu kliendi isikuandmetele ja andmebaasile, mis selliseid andmeid sisaldab. EC võimaldab kliendi isikuandmetele juurdepääsu üksnes: - oma töötajaile, kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping; - kolmandale isikule, kes töötleb andmeid EC nimel ja kellega on sõlmitud mitteavalikustamisleping. Isikuandmete töötlemine lepingu sõlmimiseks, lepingu täitmiseks ja lepingu täitmise tagamiseks. Kliendi isikuandmeid säilitatakse seaduses sätestatud tähtajaks. Mistahes eeltoodud õiguse teostamiseks võib klient saata krediidiandjale taotluse iseteeninduskeskkonna vahendusel või e-posti aadressile [email protected] Õiguse kasutamisel tuleb seda krediidiandjale edastatavas kirjas selgelt väljendada. Neid meetmeid peab kohaldama ka juriidilisest isikust kliendi juhatuse liikmete suhtes. Nõusolek loetakse antuks üksnes siis, kui klient seda selgelt väljendab. Express gredit EE. EC töötleb kliendi isikuandmeid seoses laenulepingu sõlmimisega ning hiljem laenulepingu täitmiseks ja täitmise tagamiseks. Isikuandmete töötlemine õigustatud huvi alusel. Lepingu täitmiseks töödeldakse kliendi finantsandmeid ning tema identifitseerimiseks ja temaga ühenduse võtmiseks vajalikke andmeid. Isikuandmete töötlemine seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks. Selleks esitab klient ECle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis asjakohase taotluse.

Klient võib nõuda tema poolt ECle esitatud andmete parandamist, kui EC poolt töödeldavad isikuandmed kliendi kohta on ebaõiged. See tähendab, et kliendi andmed hävitatakse mitte vähem kui viie aasta möödumisel pärast kliendiga ärisuhte lõpetamist, eeldusel, et kliendi ja EC vahel ei ole käimasolevaid vaidlusi ning puudub muu õigustatud huvi nende andmete säilitamiseks. Nõusoleku alusel isikuandmete töötlemine. EC võib küsida kliendi nõusolekut EC ja temaga samasse gruppi kuuluvate ettevõtete toodete ning koostööpartnerite pakkumiste edastamiseks. ECl lasub kohustus kontrollida iga füüsilisest isikust kliendi krediidivõimelisust ning täita laenu andmisel vastutustundliku laenamise põhimõtteid. ECl on ka seadusest tulenev kohustus kohaldada klientide suhtes rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest tulenevaid hoolsusmeetmeid. EC töötleb kliendi isikuandmeid õiglaselt, seaduses ettenähtud viisil ja ulatuses. Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumiseks saab rohkem informatsiooni Andmekaitse Inspektsiooni koduleheküljelt. Kui kliendi poolt esitatakse ECle teise füüsilise isiku isikuandmeid, toimub selliste isikuandmete töötlemine ECle seadusega pandud kohustuste täitmiseks vajalike toimingute piirides

Märkused