Ekspressraha - esimene laen kuni 900 euro - intress 1%

Laenusaaja vastutab täielikult ja tingimusteta kõigi Laenusaaja poolt Laenuandjale esitatud dokumentide õigsuse eest. Laenuandja ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Laenuandja tegevuse erakorralistest häiretest, mida Laenuandja ei saa iseseisvalt kontrollida ja/või likvideerida. Laenutaotluse esitamisel Veebilehe kaudu sisaldub Maksegraafik Laenutaotluses ning Laenutaotluse esitamisega kinnitab Laenutaotleja, et on Maksegraafikuga tutvunud, sellest aru saanud ning selles toodud maksete suuruse ja tasumise tähtpäevadega nõus. Lisaks juhinduvad Pooled Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatust. Võimalikud muudatused kooskõlastavad Pooled kas telefoni teel või elektrooniliselt ning Laenuandja arvestab vastavate muudatustega Laenuotsuse vastuvõtmisel. Me täname kõiki sõpru ja fänne kes osalesid Ekspressraha posti jagamises! Jääge ka edaspidi meiega, sest tulekul on uued kampaaniad, loosimised ja auhinnad ja loosiõnn võib naeratada just teile.

Ekspressraha - esimene laen kuni 900 euro - intress 1%

. Ekspressraha - esimene laen kuni 900 euro - intress 1%. Laenusaaja on täielikult õigus- ja teovõimeline isik ning tal on kõik õigused käesoleva Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks. Vastasel juhul loetakse, et Laenusaaja ei ole Lepingust taganenud. Laenusaaja vastutab kõigi Laenutaotlustest tekkinud Laenusaaja kohustuste eest. Kauneid Jõule ja head uut aastat! Teie Ekspressrahawww.ekspressraha.ee Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Kolmas isik – iga füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole Lepingu Pooleks. Võib teha möödunud aasta kokkuvõtet ja veeta ilusaid hetki lähedastega. Ärge jätke oma elu homseks! AHHOI! Tutvuge äsja lõppenud «KOMMUNAALKULUDEST VABA SUVI» kampaania võitjaga! Loosiõnn naeratas Mario Lootusele Tallinnast, kellele Ekspressraha hüvitab kommunaalkulud terve suve eest. Laenuandja edastab Laenusaajale Üldtingimused, Maksegraafiku ja Euroopa tarbijakrediidi standardinfo teabelehe Laenusaaja poolt Laenutaotluses näidatud postiaadressile või e-posti aadressile. – Üldtingimuste kohaselt antud Laenuandja nõustumus Laenusaajaga Lepingu sõlmimiseks kokkulepitud tingimustel. Laenuandjal on õigus võtta ühendust Laenutaotlejaga Laenutaotluses toodud telefonidel ja aadressidel ning täpsustada kliendi andmeid ja laenu soovi. Laenuandja teavitab Laenutaotlejat telefoni teel või elektrooniliselt Laenutaotlusel märgitud kontaktidel Laenuandja poolt aktsepteeritavatest Laenusumma andmise tingimustest ning Laenutaotleja võimalusest muuta Laenutaotlust vastavalt. – Laenuandja poolt Laenusaajale Lepingus fikseeritud tingimustel kindlaks tähtajaks antav maksimaalne rahasumma, mille Laenusaaja kohustub Laenuandjale koos Laenuintressidega tagastama Lepingus toodud tingimustel ja/või vastavalt Maksegraafikule. Lepingu sõlmimisega Laenusaaja kinnitab, et vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Laenusaaja on teadlik kõikidest Lepingu sõlmimisega kaasnevatest tagajärgedest. Rahaliste kohustuste tasumisel kohustub Laenusaaja märkima maksekorraldusele viitenumbri ning maksekorralduse selgitusse: "Laenuleping nr.". Vajaduse korral kasutab Laenuandja asjakohaseid andmekogusid. Bulletgraafik – Maksegraafik, mille puhul igakuiselt tasutakse ainult Laenuintressimakseid, Laenusumma põhiosa tagastamine toimub täies ulatuses viimasel kuul koos viimase graafikujärgse Laenuintressimaksega. Tagastamise lõpptähtpäev – Maksegraafikus toodud päev, mille saabumisel peab Laenusaaja olema täies ulatuses tasunud Laenuandjale Rahalised kohustused. Laenusaaja tasub kõik Lepingu järgsed summad Laenuandjale ilma mahaarvestamiste ning tasaarvestusteta. Maksekorraldusel toodud andmete vastuolu korral on Laenuandjal õigus lähtuda esmalt viitenumbrist. Laenuandja teostab Laenutaotluse analüüsi, sh Laenutaotleja krediidivõimelisuse analüüsi. Lepingupool või -pooled – Laenuandja ja Laenusaaja koos või eraldi. Laenutaotlejale väljastatakse korraga ainult üks Laensumma. Laenusaajal on võimalus pikendada Laenusumma tagastamise tähtaega, järgides Veebilehel menüüs "Pikendamine" esitatud Lepingu pikendamiseks ettenähtud tingimusi. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt mõistlikku hüvitist kahju eest, mis on otseselt seotud Laenusumma ennetähtaegse tagasimaksmisega. Samuti ei ole Laenusaajale teada ühtegi saabuvat asjaolu, mis võiks takistada Lepingust tulenevate kohustuste võtmist või kohest täitmist. Laenuandjal on Laenutaotluse analüüsi teostamiseks ning Laenusumma väljastamisega seotud asjaolude tuvastamiseks õigus nõuda Laenutaotlejalt tema sissetulekut ja majanduslikku olukorda tõendavate andmete ning dokumentide esitamist. Laenu kulukuse määra arvutamisel ei võeta arvesse kulusid, mida tuleb tasuda Lepingu tulenevate kohustuste rikkumisel, ülekandekulusid, tagatisega seotud kulusid ja muid seadustest sätestatud kulusid. Laenusaaja kohustub tasuma Laenuandjale Laenuintressi tagasi maksmata Laenusummalt Lepingus ja/või Maksegraafikus fikseeritud Intressimäära alusel ning toodud tingimustel. Maksetähtpäev – Maksegraafikus fikseeritud või Lepingust tulenev kuupäev, hiljemalt milliseks peab olema laekunud Laenuandja arvelduskontole Laenusaaja poolt teostatud makse. – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on sõlminud Laenuandjaga sätestatud tingimustel Lepingu. Pikendamistasu – laenuintress, mida arvestatakse Laenusumma tagastamise lõpptähtaja edasilükkamise eest. Laenutaotluse saamine ei kohusta Laenuandjat Lepingut sõlmima ja/või Laenusumma väljastama. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimisega vastutab täielikult mistahes identifitseerimisvõimaluste kaudu tema nimel esitatud Laenutaotluste õigsuse eest ja nõustub, et kõik vastavad Laenutaotlused loetakse tehtuks Laenusaaja poolt ja nimel. Tähelepanu! Ekspressraha kuulutab suvekampaaniat «KOMMUNAALKULUDEST VABA SUVI»! Kampaania tingimused leiad www.ekspressraha.ee Kallid sõbrad! Nagu lubasime, Ekspressraha uut võitjat Teie ei pidanud pikalt ootama. nimetatud tähtaja möödumist. Kui Laenusaaja taganeb Lepingust, võib seda teha ka isik, kes ühines Lepingust tuleneva kohustusega või käendas Lepingust tulenevat Laenusaaja kohustust.

Ekspressraha, Tartu (2019) -

. Laenu kulukuse määr – protsentides Laenusummast avaldatav Laenusaajale aastas langev Laenust tulenevate kulude koormus eeldusel, et Leping kehtib kokkulepitud tähtaja jooksul.

Laen -

. Laenusaaja kohustub Laenuandja nõudel, enne vastavat tehingut analüüsima oma majanduslikku olukorda ning olemasolevate ja planeeritavate kohustuste objektiivse võimatuse korral antud tehingust keelduma. Enne lepingu sõlmimist tutvuge finantsteenuse tingimustega, mõelge oma otsus põhjalikult läbi ning vajadusel konsulteerige asjatundjatega. Laenutaotleja – , isikukood: ; aadress: – isik, kes on esitanud Laenuandjale tahteavalduse üldtingimustes sätestatud tingimustel Lepingu sõlmimiseks. – isik, kes võtab endale kohustuse vastutada käendatava isiku võetud laenu eest. Eraisik annab osaühingule laenu. Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Laenuandja väljastab Laenusaajale Laenusumma eurodes, kandes Laenusumma üle Laenusaaja kontole pärast Lepingu sõlmimist. Laenuandjal on õigus nõuda Laenusaajalt Lepingu rikkumisel võla sissenõudmisega seotud kulude, sh kohtu-, inkasso- ja täitemenetlusega seotud kulude hüvitamist ning Laenusaajale saadetud kirjalike meeldetuletuskirjade tasude maksmist. maini on jäänud viimaseid tunde! Juhul, kui võitja ei ilmne - auhind viiakse üle juuni loosimisse. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimine ja selles toodud kohustuste võtmine ei ole vastuolus ühegi õigusnormi ega Laenusaaja poolt varem sõlmitud teise lepinguga. Kui Laenuandjale laekub makse, mida ei ole võimalik identifitseerida, ei loeta sellist makset tasutuks kuni selle identifitseerimiseni ja Laenusaaja on kohustatud tasuma viivist ja muud tasud vastava perioodi eest. Laenutaotleja ja Laenusaaja peab olema üks ja sama isik. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamisel omandab Laenusaaja õiguse kasutada Laenusummat pikendatud tähtaja jooksul.

See ei välista ega piira Laenuandja õigust nõuda Laenusaajalt viivist ületava kahju hüvitamist. kui toimuvad sündmused, mis muul viisil takistavad või teevad võimatuks Lepingu täitmise Laenusaaja poolt. Üldtingimused – käesolevad ja tulevikus kehtima hakkavad Laenulepingu üldtingimused, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning sätestavad Poolte vahelise laenutehingu põhialused, korra ja üldised tingimused. Laenu brutosumma – kõigi Laenusaaja poolt Laenusumma tagasimaksmiseks ning Laenuintressi ja muude kulude tasumiseks tehtavate maksete kogusumma.

KREDIIDI REGISTER: Loodi Eesti esimene positiivne krediidi.

. Laenusaaja poolt Laenuandjale tasumisele kuuluvad Laenusumma ja Laenuintresside tagasimaksed ning nende tasumise tähtpäevad on toodud Lepingu lahutamatuks osaks olevas Maksegraafikus. Laenuandja ei ole sundinud teda laenu võtma ning on tema soovil selgitanud Lepingu sõlmimisega kaasnevaid kohustusi ja vastanud kõigile küsimustele seoses käesoleva Lepinguga. Las kõik saavad kingitusi ja pidulaud olgu täis maitsvaid roogasid. Laenuintress – Laenusaaja poolt maksmisele kuuluv tasu Laenusumma kasutamise eest. Ärge unustage jatta kommentaar `jagatud` ja püüdke oma õnne! Tähelepanu! Tegemist on finantsteenusega. Laenuandja kannab Laenusumma üle ilma Laenusaaja-poolse täiendava korralduseta. Laenusaaja kinnitab, et Lepingu sõlmimise momendil kajastas Laenusaaja Laenutaotluses kõiki oma võlgnevusi ja koormatisi, kõikide varasemalt sõlmitud laenu-, käsundus- ja muude koormavate lepingute kohta. Rahalised kohustused – Laenusumma, Laenuintress, viivis, Pikendamistasu, kahjuhüvitised, muud kulud ja võlgnevuse sissenõudmise kulud. – Laenuandja veebileht internetis aadressil www.ekspressraha.ee, kus on toodud Lepingu sõlmimise tehnilised etapid ning Laenuandja teenustega seotud asjaajamist toetav keskkond. Laenusaaja ei ole seotud ühegi kohtuvaidluse või menetlusega Eesti Vabariigis ega väljaspool Eesti Vabariiki, millel võib olla oluline mõju Laenusaaja finantsseisundile. Laenusumma loetakse õigeaegselt ja nõuetekohaselt tagastatuks, kui Maksegraafikus ettenähtud Laenusumma makse on Maksegraafikus kindlaksmääratud tähtajal laekunud Maksegraafikus näidatud Laenuandja kontole. Laenusumma tagastamise tähtaja pikendamine jõustub peale vastava Pikendamistasu laekumist Laenuandja kontole. Laenutaotleja esitab Laenuandjale Laenusumma saamiseks Laenutaotluse, täites selleks kohustuslikud väljad kas Laenuandja Veebilehe kaudu vastavalt seal toodud juhistele või kirjalikult Laenuandja kontoris. Positiivse Laenuotsuse korral edastab Laenuandja Laenutaotlejale vastavasisulise SMS tekstisõnumi Laenutaotleja Laenutaotluses märgitud mobiiltelefonile. Esmakordne klient – Laenusaaja, kes taotleb Laenusummat esimene kord. – rahasumma, mille Laenuandja annab Laenusaajale käsutusse vastavalt Sooduslaenu eritingimustele. Kõik Lepingu järgselt tasumisele kuuluvad maksed loetakse tasutuks nende laekumise hetkest Laenuandja arvelduskontole. Laenuandja alustab Laenuintressi arvestamist Laenusumma Laenusaaja arvelduskontole kandmise kuupäevast. Kallid Sõbrad! Talvekuud on aasta kõige imelisem aeg, millal lähevad unistused täitu, sündivad tuleviku aasta plaanid. Nimetatud tähtaeg hakkab kulgema Lepingu sõlmimise päevast. Tutvu laenulepingu tingimustega www.ekspressraha.ee ja vajadusel pea nõu meie asjatundjatega. Viivise arvestus algab maksetähtajale järgneval kalendripäeval ja lõpeb tähtaegselt tasumata makse Laenuandja kontole laekumise päeval. Laenusaaja on teadlik ning vajadusel konsulteerinud finantsnõustajaga laenu võtmisega kaasnevatest kohustustest, mis võivad negatiivselt mõjutada tema majanduslikku olukorda. Laenusaaja maksab Laenusumma ja Laenuintressid tagasi Lepingus ja/või Maksegraafikus toodud tingimustel. Viivise arvestamine lõpetatakse Rahaliste kohustuste tasumise päeval ning tasumata viiviselt viivist ei arvestata. Laenusaaja on kohustatud hüvitama täies ulatuses Laenuandjale Lepingu mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmisega tekitatud kahjud. Laenusaaja kohustub eelnevalt teavitama Laenuandjat, kui Rahaliste kohustuste tasumist täidab Laenusaaja asemel Kolmas isik. Laenusaaja vastutab Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest kogu Laenusaajale kuuluva varaga. Püsiklient – Laenusaaja, kes on saanud Laenusummat vähemalt ühe korra ning tasunud tähtaegselt ja täies ulatuses kõik Rahalised kohustused Laenuandjale. Laenusaaja nimel Laenuandjale esitatud taotlused ja muud dokumendid kajastavad tõepäraselt Laenusaaja majanduslikku olukorda. Viivise määraks on Lepingus kokkulepitud intressimäär, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Laenusaaja on kohustatud enne võlgade ümberkujundamise avalduse kohtusse esitamist astuma vajalikke samme ja ilmutama aktiivsust ning püüdma Laenuandjaga võla ümberkujundamises kohtuvälisele kokkuleppele jõuda. Ekspressraha - esimene laen kuni 900 euro - intress 1%. Lisainfo www.ekspressraha.ee või tel. Победителем стала Лариса В. Meie maikuu võitja on Arvo Pihlak Pärnust! Õnnitleme võitjat ja palume teda meiega ühendust võtta e-maili [email protected] või tel. Krediidi kulukuse määra arvutamisel lähtub Laenuandja Eesti Vabariigi rahandusministri kinnitatud valemist ja ümardab saadud tulemuse täpsusega kaks kohta pärast koma. Leping loetakse lõppenuks, kui Laenusumma ennetähtaegse tagastamise teates määratud tähtpäevaks on Rahalised kohustused Laenuandjale täidetud. Laenutaotleja annab Üldtingimuste kinnitamisega Laenuandjale õiguse kontrollida Laenutaotluses esitatud andmete tõepärasust ning Laenutaotleja senist maksekäitumist. Intressimäär – Laenuintressi suurus väljendatuna protsentides

Märkused